+48 517 03 02 02
biuro@fanrobot.pl

facebook.pl/robotyka

Nasz adres:

Jesteśmy na Starym Mieście
ul. Bednarska 15a (za Hotelem Elbląg)

82-300 Elbląg

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kreatywne budowanie z FanRobot” (dalej „Konkurs”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest FanRobot - Nauka i Zabawa z siedzibą w Elblągu, ul. Bednarska 15a 82-300 Elbląg, NIP: 5782907017, REGON: 280602176 (dalej „Organizator”).

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/robotyka/ (dalej „FanPage”).

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

 

§ 2. Czas trwania Konkursu

1. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego w dniu 21.03.2020 roku. Konkurs zakończy się w dniu 10.04.2020 r. o godzinie 23:59.

 

§ 3. Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora, które w jego imieniu, biorąc pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość, oryginalność i inne walory wizualne i artystyczne dokona wyboru najlepszych zdjęć konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu.

2. Komisja przyzna dodatkową nagrodę Uczestnikowi konkursu, który pod zgłoszonym do konkursu zdjęciem uzyska najwięcej polubień.

3. Podjęte przez Komisję decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru zdjęć konkursowych.

 

§ 4. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu powinien:

a) być osobą fizyczną,

b) zamieszkiwać na terenie Elbląga lub okolic w promieniu 25km wg mapy Google

c) mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

d) być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 5-12 lat, którego wizerunek zostanie utrwalony na zdjęciu konkursowym,

e) wykonać i przesłać w terminie zadanie konkursowe, opisane w § 5 ust 2 Regulaminu.

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

4. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń zdjęć konkursowych. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń zdjęć konkursowych w imieniu osób trzecich.
5. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

 

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na fanpage „FanRobot – Nauka i Zabawa” prowadzonym w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/robotyka (dalej: „Fanpage”).

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zamieszczone w poście konkursowym zadanie konkursowe polegające na opublikowaniu w postaci komentarza zdjęcia swojego dziecka z dowolną konstrukcją/budowlą/budowlami, które dziecko wykonało z klocków np. lego lub innych. Zdjęcie powinno być opatrzone komentarzem zawierającym imię i wiek dziecka oraz tytuł/nazwę konstrukcji/budowli.

3. Wysłane zgodnie z ust. 2 zdjęcia będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców.

4. Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Każda kolejna Praca tego samego Uczestnika będzie ukrywana przez moderatorów.

5. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych zdjęć. Zdjęcia konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę i będą usuwane.

 

§ 6. Nagrody

1. Na podstawie przesłanych zdjęć konkursowych, Komisja w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu przyzna spośród uczestników I, II i III miejsce, za zdjęcia, które zostały uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.

2. Komisja przyzna dodatkową nagrodę uczestnikowi konkursu, który pod zgłoszonym do konkursu zdjęciem uzyska najwięcej polubień.

3. Nagrodą jest:

a) Nagroda za I miejsce (LEGO CLASSIC Kreatywne Klocki Duże Pudełko 10698 zawierające 790 elementów)

b) Nagroda za II miejsce (LEGO CLASSIC Kreatywne Klocki Średnie Pudełko 10696 zawierające 484 elementów)  

c) Nagroda za III miejsce (LEGO CLASSIC Kreatywne Klocki Małe Pudełko 10692 zawierające 221 elementów)  

d) Nagroda za największą ilość polubień (Lego City Samochód Policyjny 60239 oraz LEGO CLASSIC Kreatywne Klocki Małe Pudełko 10692 zawierające 221 elementów)

4. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Fanpage’u w ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu.

6. Nagroda musi zostać odebrana osobiście w siedzibie firmy organizatora w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu a jej nieodebranie w terminie skutkuje utratą prawa do nagrody. Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.

 

§ 7. Oświadczenia

1. Przystępując do konkursu jego uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu „Kreatywne budowanie z FanRobot”,

c) Wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na zdjęciu będącego zadaniem konkursowym  pod postem konkursowym oraz w galeriach konkursowych po zakończeniu konkursu na FanPage’u FanRobot – Nauka i Zabawa oraz wyraża zgodę na ich używanie i ewentualną późniejszą publikację w celach marketingowych.

d) podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu, uwidocznione i opublikowane przez Uczestnika w tym wizerunek dziecka Uczestnika będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody
i udokumentowania tego faktu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FanRobot – Nauka i Zabawa z siedzibą
w Elblągu, ul. Bednarska 15a 82-300 Elbląg, NIP: 5782907017, REGON: 280602176.

3. Uczestnikom przysługuje prawo do uzyskania dostępu do podanych danych oraz informacji na temat przetwarzania danych, oraz żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fanrobot.pl

2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 5 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie e-maila zwrotnego w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.fanrobot.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.